So sánh sản phẩm
#

I390 x 300 x 10 x 16 x 12m

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
I390 x 300 x 10 x 16 x 12m(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 I390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 128 16.364 2.094.545 18 2.304.000 Đặt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top