So sánh sản phẩm

Thép hộp (Square/Rectangular steel tube)

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép hộp (Square/Rectangular steel tube)(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 Thép Hộp  14 x 14 x 0,8 41.370 6 1,97 19.091 37.609 21 41.37 Đăt hàng
2 Thép Hộp  14 x 14 x 0,9 6 2,19 19.091 41.809 21 45.99 Đăt hàng
3 Thép Hộp  14 x 14 x 1,0 6 2,41 19.091 46.009 21 50.61 Đăt hàng
4 Thép Hộp  20 x 25 x 1,2 6 4,76 19.091 90.873 21 99.96 Đăt hàng
5 Thép Hộp  20 x 25 x 1,4 6 5,49 19.091 104.809 21 115.29 Đăt hàng
6 Thép Hộp  16 x 16 x 0,8 6 2,25 19.091 42.955 21 47.25 Đăt hàng
7 Thép Hộp  16 x 16 x 0,9 6 2,53 19.091 48.3 21 53.13 Đăt hàng
8 Thép Hộp  16 x 16 x 1,0 6 2,79 19.091 53.264 21 58.59 Đăt hàng
9 Thép Hộp  16 x 16 x 1,2 6 3,3 19.091 63 21 69.3 Đăt hàng
10 Thép Hộp  20 x 20 x 0,9 6 3,21 19.091 61.282 21 67.41 Đăt hàng
11 Thép Hộp  20 x 20 x 1,2 6 4,2 19.091 80.182 21 88.2 Đăt hàng
12 Thép Hộp  20 x 20 x 1,4 6 4,83 19.091 92.209 21 101.43 Đăt hàng
13 Thép Hộp  20 x 20 x 1,5 6 5,14 19.091 98.127 21 107.94 Đăt hàng
14 Thép Hộp  20 x 40 x 0,8 6 4,38 19.091 83.618 21 91.98 Đăt hàng
15 Thép Hộp  20 x 40 x 0,9 6 4,9 19.091 93.545 21 102.9 Đăt hàng
16 Thép Hộp  20 x 40 x 1,0 6 5,43 19.091 103.664 21 114.03 Đăt hàng
17 Thép Hộp  20 x 40 x 1,2 6 6,46 19.091 123.327 21 135.66 Đăt hàng
18 Thép Hộp  20 x 40 x 1,5 6 7,97 19.091 152.155 21 167.37 Đăt hàng
19 Thép Hộp  25 x 25 x 0,8 6 3,62 19.091 69.109 21 76.02 Đăt hàng
20 Thép Hộp  25 x 25 x 0,9 6 4,06 19.091 77.509 21 85.26 Đăt hàng
21 Thép Hộp  25 x 25 x 1,0 6 4,48 19.091 85.527 21 94.08 Đăt hàng
22 Thép Hộp  25 x 25 x 1,2 6 5,33 19.091 101.755 21 111.93 Đăt hàng
23 Thép Hộp  25 x 25 x 1,5 6 6,56 19.091 125.236 21 137.76 Đăt hàng
24 Thép Hộp  25 x 50 x 1,0 6 6,84 19.091 130.582 21 143.64 Đăt hàng
25 Thép Hộp  25 x 50 x 1,4 6 9,45 19.091 180.409 21 198.45 Đăt hàng
26 Thép Hộp  25 x 50 x 1,5 6 10,09 19.091 192.627 21 211.89 Đăt hàng
27 Thép Hộp  25 x 50 x 1,8 6 11,98 19.091 228.709 21 251.58
Đăt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top