So sánh sản phẩm
#

Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn

 
 
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 S45C F 12 x 6m 6 5,7 19.545 111.409 21.500 122.55 Đăt hàng
2 S45C F14x6.05m 6,05 7,6 19.545 148.545 21.500 163.4 Đăt hàng
3 S45C F16 x 6m 6 9,8 19.545 191.545 21.500 210.7 Đăt hàng
4 S45C F 18 x 6m 6 12,2 19.545 238.455 21.500 262.3 Đăt hàng
5 S45C F 20 x 6m 6 15,5 19.545 302.955 21.500 333.25 Đăt hàng
6 S45C F 22 x 6m 6 18,5 19.545 361.591 21.500 397.75 Đăt hàng
7 S45C F 24 x 6m 6 21,7 19.545 424.136 21.500 466.55 Đăt hàng
8 S45C F 25 x 6m 6 23,5 19.545 459.318 21.500 505.25 Đăt hàng
9 S45C F 28 x 6m 6 29,5 19.545 576.591 21.500 634.25 Đăt hàng
10 S45C F 30 x 6m 6 33,7 19.545 658.682 21.500 724.55 Đăt hàng
11 S45C F 35 x 6m 6 46 19.545 899.091 21.500 989 Đăt hàng
12 S45C F 36 x 6m 6 48,5 19.545 947.955 21.500 1.042.750 Đăt hàng
13 S45C F 40 x 6m 6 60,01 19.545 1.172.923 21.500 1.290.215 Đăt hàng
14 S45C F 42 x 6m 6 66 19.545 1.290.000 21.500 1.419.000 Đăt hàng
15 S45C F 45 x 6m 6 75,5 19.545 1.475.682 21.500 1.623.250 Đăt hàng
16 S45C F 50 x 6.0m 6 92,4 19.545 1.806.000 21.500 1.986.600 Đăt hàng
17 S45C F 55 x 6m 6 113 19.545 2.208.636 21.500 2.429.500 Đăt hàng
18 S45C F 60 x 6m 6 135 19.545 2.638.636 21.500 2.902.500 Đăt hàng
19 S45C F 65 x 6m 6 158,9 19.545 3.105.773 21.500 3.416.350 Đăt hàng
20 S45C F 70 x 6m 6 183 19.545 3.576.818 21.500 3.934.500 Đăt hàng
21 S45C F 75 x 6m 6 211,01 19.545 4.124.286 21.500 4.536.715 Đăt hàng
22 S45C F 80 x 6,25m 6,25 237,8 19.545 4.647.909 21.500 5.112.700 Đăt hàng
23 S45C F 85 x 6,03m 6,03 273 19.545 5.335.909 21.500 5.869.500 Đăt hàng
24 S45C F 90 x 5,96m 5,96 297,6 19.545 5.816.727 21.500 6.398.400 Đăt hàng
25 S45C F 95 x 6m 6 334,1 19.545 6.530.136 21.500 7.183.150 Đăt hàng
26 S45C F 100 x 6m 6 375 19.545 7.329.545 21.500 8.062.500 Đăt hàng
27 S45C F 130 x 6,03m 6,03 637 20 12.740.000 21.500 14.014.000 Đăt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top