So sánh sản phẩm

Thép tròn đốt(Deformed Bar) SD295-SD390-Gr60

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép tròn đốt(Deformed Bar) SD295-SD390-Gr60(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 D10 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 6 6,6 16.2 106.92 17.820 117.612 Đăt hàng
2 D12 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 6 10,4 16.2 168.48 17.820 185.328 Đăt hàng
3 D13 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 6 11,6 16.1 186.76 17.710 205.436 Đăt hàng
4 D16 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 6 18,2 16.1 293.02 17.710 322.322 Đăt hàng
5 D19 SD295 - VPS, Tisco, Hoà Phát, Việt úc 11,7 26,3 16.1 423.43 17.710 465.773 Đăt hàng
6 D22 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 35,6 16.1 573.16 17.710 630.476 Đăt hàng
7 D25 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 46,5 16.1 748.65 17.710 823.515 Đăt hàng
8 D29 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 59 16.1 949.9 17.710 1.044.890 Đăt hàng
9 D32 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 72,9 16.1 1.173.690 17.710 1.291.059 Đăt hàng
10 D10 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 6,6 16.3 107.58 17.930 118.338 Đăt hàng
11 D12 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,4 16.3 169.52 17.930 186.472 Đăt hàng
12 D13 - D32 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 0 16.3 0 17.930 0 Đăt hàng
13 D10 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 6,6 0 0 0 0 Đăt hàng
14 D12 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,4 0 0 0 0 Đăt hàng
15 D13 - D36 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 0 0 0 0 0 Đăt hàng
16 D36 SD295 - Tisco, VPS, Hoà phát, Việt úc 11,7 93,4 0 0 0 0 Đăt hàng
17 D40 SD295 - Tisco, VPS, Hoà phát, Việt úc 11,7 111,2 0 0 0 0 Đăt hàng
18 D14 SD295 - VPS, Tisco, hoà phát, Việt úc 11,7 14,16 16.1 227.976 17.710 250.774 Đăt hàng
19 D18 SD295 -VPS, Tisco, hoà phát, Việt úc 11,7 23,4 16.1 376.74 17.710 414.414 Đăt hàng
20 D20 SD295 - VPS, Tisco, hoà phát, Việt úc 11,7 28,9 16.1 465.29 17.71 511.819 Đăt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top