So sánh sản phẩm

Thép tấm nhám (CHEQUERED PLATE) SS400

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép tấm nhám (CHEQUERED PLATE) SS400(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 Thép tấm nhám 3 x 1500 x 6000mm 0 239,4 16.818 4.026.273 18.500 4.428.900 Đăt hàng
2 Thép tấm nhám 4 x 1500 x 6000mm 0 309,6 16.364 5.066.182 18.000 5.572.800 Đăt hàng
3 Thép tấm nhám 5 x 1500 x 6000mm 0 380,7 16.364 6.229.636 18.000 6.852.600 Đăt hàng
4 Thép tấm nhám 6 x 1500 x 6000mm 0 450,9 16.364 7.378.364 18.000 8.116.200 Đăt hàng
5 Thép tấm nhám 8 x 1500 x 6000mm 0 593 17.091 10.134.909 18.000 11.148.400 Đăt hàng
6 Thép tấm nhám 8 x 1250 x 6000mm 0 493,5 16.364 8.075.455 18.000 8.883.000 Đăt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top