So sánh sản phẩm

Lưới thép dập

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Lưới thép dập(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 XG 19 3mm x 1500 x 2000 0 27,45 16.909 464.155 18.6 510.57 Đăt hàng
2 XG 42 2 x 1250x cuộn 0 1 16.909 16.909 18.6 18.6 Đăt hàng
3 XS 72 3x 1500 x cuộn 0 1 16.909 16.909 18.6 18.6 Đăt hàng
4 S6 2 x 1250 x cuộn 0 1 16.909 16.909 18.6 18.6 Đăt hàng
5 S18 2 x 1250 x cuộn 0 1 16.909 16.909 18.6 18.6 Đăt hàng
6 CT4 0.5 x 1250 x cuộn 0 1 16.909 16.909 18.6 18.6 Đăt hàng
7 CT5 0.9 x 1000 x cuộn 0 1 16.909 16.909 18.6 18.6 Đăt hàng
8 CT8 1.2 x 1000 x cuộn 0 1 16.909 16.909 18.6 18.6 Đăt hàng
9 XG 20 4mm x 1500 x 2000 0 36,6 16.909 618.873 18.6 680.76 Đăt hàng
10 XG 21 5mm x 1500 x 2000 0 45,78 16.909 774.098 18.6 851.508 Đăt hàng
11 XG22: 6mm x 1500 x 2000 0 54,93 16.909 928.816 18.6 1.021.698 Đăt hàng
12 XG24: 8mm x 1500 x 2000 0 94,17 16.909 1.592.329 18.6 1.751.562 Đăt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top